Kontakt

Podlahy Plzeň s.r.o.

Jaromír Šilhavý

Tel. +420 603 178 635

eshop

kontakt

 Murexin logo

nejprodávanější

Murexin CA20 - samonivelační sádrová hmota (stěrka) na anhydrit 

 • na bázi kalciumsulfátu
 • tuhnoucí absolutně bez napětí
 • tloušťka vrstvy od 2 mm do 20 mm
 • samozabíhavá, velmi dobře roztékavá a čerpatelná
 • zvláště vhodná na problémové podklady, litý asfalt a anhydritové potěry
 • spotřeba: cca 1,5kg/m2 a 1 mm vrstvy 

Základní nivelační hmoty a penetrace Murexin je možno zakoupit za bezkonkurenční ceny v našem e-shopu, odkaz naleznete ZDE, nebo si můžete domluvit dodání většího množství se slevou včetně dopravy zdarma, zavolejte na tel.: 603 178 635

 

Popis výrobku

Hydraulicky tuhnoucí prášková samozabíhavá nivelační hmota na bázi kalciumsulfátu. Použití v interiéru k vyrovnání nerovností, zejména podkladů pojených kalciumsufátem, také litého asfaltového potěru v tloušťce vrstvy od 2 do 15 mm. Vytváří pevný a ideálně rovný podklad před kladením všech druhů podlahových krytin. Vhodné použití i pro podlahové vytápění a zatížení kolečkovým nábytkem.

Murexin CA20

Technické údaje (platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %):

 • spotřeba vody: cca 6,0 l / 25 kg (cca 0,24 l / kg)
 • doba zpracování: cca 25 – 30 minut
 • pochozí po: cca 4 – 6 hodinách
 • další pokládka po: cca 24 – 36 hodinách
 • zkoušeno podle ČSN EN 13 813, C 20 / F 6 

 

Zpracování

Doporučené nářadí:

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zednická lžíce, hladítko, špachtle, rakle, ježatý váleček.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem. Na všechny obvyklé minerální stavební podklady.

Nevhodné použití:

Na kovy a plasty. 

Příprava podkladu:

Očištěný podklad zbavený prachu penetrujte vhodnou penetrací, zkontrolujte vyzrálost podkladu. 

Míchání:

Nízkootáčkovým elektrickým mísidlem míchejte v čisté míchací nádobě prášek s předepsaným množstvím vody dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek, doba míchání cca 4 minuty.

Mísící poměr:

Cca 6,0 litrů vody na 25 kg stěrky, odpovídá cca 0,24 l / kg.

Zpracování:

Čerstvou směs nanášejte v požadované vrstvě (do 15 mm) pokud možno v jednom pracovním kroku na podklad. Směs vylejte a zubovým hladítkem ji rovnoměrně roztáhněte po ploše. Hmota je čerpatelná, na větší plochy lze použít k roztažení směsi rakli. Ještě před počátkem tuhnutí směsi hmotu odvzdušněte ježatým válečkem. Kolem stěn a pevných předmětů zabudovaných do podlahy vytvořte dilatační okrajový pásek z pružného materiálu síly cca 4 mm – např. Murexin Páska dilatační Ekoflex. Optimální teplota zpracování: +16°C až +22°C Minimální vrstva pod parkety 3 mm. Doba schnutí cca 24 – 36 hodin při vrstvě 3 mm, na každý další mm vrstvy nutno cca 24 hodin přidat. 

Následné ošetření:

Vhodnými opatřeními zamezte příliš rychlému vysýchání směsi. Nářadí po upotřebení očistěte vodou. 

Pro perfektní systém 

Penetrace savých podkladů: Murexin Základ D1 ředěný vodou v poměru 1 : 3. 

Penetrace nesavých podkladů: Murexin Základ Supergrund D4. 

Penetrace anhydritových potěrů: Murexin Epoxidová pryskyřice EP 70 BM nebo EP 90 RT s posypem křemičitým pískem nebo Murexin Základ PU 5 s posypem křemičitým pískem 0,3 – 0,9 mm, u paropropustných podlahovin Murexin Základ Supergrund D4 ředěným vodou v poměru 1 : 1.

Ochrana při práci:

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.

Důležité:

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto technického popisu vychází z nejlepších zkušeností a poznatků výrobce, založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu těchto materiálů garantuje distributor Obchodními a dodacími podmínkami. Technický nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento text svou platnost. 

Technický list v PDF.

Prohlášení o vlastnostech v PDF.

Bezpečnostní list v PDF.